Header

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

-

 

ปรัชญา

องค์กรที่สร้างคนที่มีจิตใจของผู้ให้
เพื่อช่วยเหลือ คน ชุมชน และสังคม
คือ หัวใจที่สำคัญที่สุด สำหรับเรา

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลเอกชนระดับทุติยภูมิ ที่มีมาตรฐาน
ได้รับความไว้วางใจ จากชุมชนในจังหวัดพิษณุโลก
และจังหวัดใกล้เคียง

พันธกิจ

ให้บริการทางการแพทย์ในระดับทุติยภูมิ ตามมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ตอบสนองผู้รับบริการได้อย่าง รวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัยและประทับใจ

พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุข มีความก้าวหน้าในงาน และผูกพันกับองค์กร

พัฒนาระบบบริการจัดการประสิทธิภาพ และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างมีกำไร

พัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล