Header

ข้อมูลโรงพยาบาล

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

เกี่ยวกับโรงพยาบาล

 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2523 ในชื่อว่า "รวมแพทย์โปลีคลินิก" มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวพิษณุโลกสามารถพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ในที่เดียว แต่เนื่องจากมีผู้รับบริการจำนวนมาก ทั้งภายในจังหวัดและต่างจังหวัด ทำให้ไม่อาจตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง จึงเปิดให้บริการ ผู้ป่วยใน 30 เตียง ในปี พ.ศ. 2528 และขยายพื้นที่บริการให้กว้างขวางขึ้น โดยสร้างอาคาร 7 ชั้น และเพิ่มจำนวนเตียงเป็น 100 เตียงในปี 2533 
และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลก" เป็นต้นมา 

โรงพยาบาลรวมแพทย์ พิษณุโลกมีเป้าหมาย เป็นโรงพยาบาลคุณภาพที่ทุกคนเข้าถึงได้ ให้บริการที่ได้มาตรฐานทั้งในส่วนการแพทย์และการบริการ ในราคาที่เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยของผู้รับบริการเป็นหลัก