Header

รายละเอียดห้องพักผู้ป่วย

SUB ICU

Isolation

ชั้นที่ให้บริการ

3

ค่าห้องพัก

1,500

ค่าอาหาร

340

ค่าการพยาบาล

2,000

ค่าบริการโรงพยาบาล

100

ราคารวม

3,940

ราคา

3,940

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม