Header

นพ.สุรวุฒิ รุจิราวรรณ

เลขที่ใบอนุญาต: 35435

ศูนย์การรักษา

แผนกศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูก

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรม

นพ.วีรพล ราชคำ

ศัลยแพทย์

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม