Header

นพ.รัฐพล ศรีผ่องใส

เลขที่ใบอนุญาต: 28450

ศูนย์การรักษา

แผนกศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์กระดูก

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรม

นพ.วีรพล ราชคำ

ศัลยแพทย์

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม