Header

พญ.พูนสุข ด่านดำรงรักษ์

เลขที่ใบอนุญาต: 42697

ศูนย์การรักษา

แผนกสูติ-นรีเวช

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

สูติแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกสูติ-นรีเวช

พญ.อรรถยา รัตนแก้ว

สูติ-นรีแพทย์และมะเร็งนรีเวชวิทยา

แผนกสูติ-นรีเวช

แผนกสูติ-นรีเวช