Header

พญ.พิริยา สัยงาม

เลขที่ใบอนุญาต: 44060

ศูนย์การรักษา

แผนกอายุรกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกอายุรกรรม

แผนกอายุรกรรม

พญ.นุวัตตา บำรุงไทย

แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป

แผนกอายุรกรรม