Header

นพ.นพนันท์ ชื่นชู

เลขที่ใบอนุญาต: 32148

ศูนย์การรักษา

แผนกศัลยกรรม

ภาษาที่ใช้สื่อสาร

ไทย

ความชำนาญการ

ศัลยแพทย์

แพทย์ประจำศูนย์

แผนกศัลยกรรม

นพ.วีรพล ราชคำ

ศัลยแพทย์

แผนกศัลยกรรม

แผนกศัลยกรรม